Nová SOB Pojiovna vznikla od 1.1.2003 spojením
IPB Pojiovny s pvodní SOB Pojiovnou.

Nabídka pojitní

IVOTNÍ POJITNÍ
KAPITÁLOVÉ IVOTNÍ POJITNÍ
IVOTNÍ POJITNÍ PRO PÍPAD SMRTI, DOITÍ I VÁNÝCH CHOROB
IVOTNÍ POJITNÍ PRO PÍPAD DOITÍ
Ú
VROVÉ POJITNÍ
K
APITÁLOVÉ HYPOTENÍ POJITNÍ
P
OJITNÍ PRO SPOENÍ
P
OJITNÍ DTÍ A RODI
Ú
RAZOVÉ POJITNÍ A PIPOJITNÍ
V
KLADOVÉ ÚRAZOVÉ POJITNÍ
P
IPOJITNÍ DENNÍHO ODKODNÉHO
P
IPOJITNÍ INVALIDITY
P
IPOJITNÍ VÁNÝCH CHOROB

CESTOVNÍ POJITNÍ

POJITNÍ MAJETKU OBAN
POJITNÍ DOMÁCNOSTÍ
P
OJITNÍ BYT A STAVEB
H
AVARIJNÍ POJITNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
P
OVINNÉ RUENÍ

POJITNÍ PODNIKATEL A FIREM


SOB Pojiovna, kancelá Jindiská 2, 110 00 Praha 1

csobpoj@post.cz

224 211 351

603 313 717